اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر نعمت اله اکبری

علوم اقتصادی استاد تمام علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

nemata44yahoo.com

مدیر مسئول

دکتر رسول بیدرام

اقتصاد فرهنگ و هنر استادیار گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

r.bidramaui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر نعمت اله اکبری

علوم اقتصادی استاد تمام علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

nemata44yahoo.com

دکتر میثم موسایی

اقتصاد فرهنگ و هنر استاد تمام گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

mousaaeiut.ac.ir

دکتر فرهنگ مظفر

معماری دانشیار گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

m.mozaffaraui.ac.ir

دکتر روح الله شهنازی

اقتصاد شهری و بخش عمومی دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

rshahnazishirazui.ac.ir

دکتر حسن طائی

دکترای علوم اقتصادی دانشیار بازنشسته بخش اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

taee.hagmail.com

مدیر اجرایی

امین مهدوی

اقتصاد هنر مدیر اجرایی انجمن علمی اقتصاد فرهنگ و هنر ایران

aminmh20gmail.com